Chinese herbs medicine for dysmenorrhea

Aifu nuangong wan
Aifu nuangong wan is recommended for dysmenorrhea,irregular menstruation,lower abdomen cold pai..
Guizhi fuling capsule
Guizhi fuling capsule is recommended for Amenorrhea, dysmenorrhea, postpartum lochia is endless;Uter..
Qixuehe capsule
$90.00
1  Reviews
Qixuehe capsule, the best selling Chinese herbs medicine for Irregular Menstruation: menstrual ..
Saffron Crocus Stigma Croci Flower 6g
Saffron Crocus Stigma Croci Flower is strongly recommended for Dysmenorrhea and Irregular ..
Sanjie zhentong capsule
$22.00
2  Reviews
Sanjie Zhentong capsule is recommended for dysmenorrhea, irregular menstruation, pelvic mass, infert..
Wuji baifeng wan
Wuji baifeng wan is recommended for dysmenorrhea,irregular menstruation,lower abdomen cold pain,fati..
Yuanhu zhitong Dripping pills
Yuanhu zhitong Dripping pills For stomachache,ribs pain,headache and dysmenorrheal[Product Name]Yuan..
Yuanhu zhitong Tablets
Yuanhu Zhitong tablets-For stomachache,ribs pain,headache and dysmenorrheal[Product Name]Yuanhu Zhit..
1 Reviews are limited