Chinese herbs medicine for Irregular Menstruation

Aifu nuangong wan
Aifu nuangong wan is recommended for dysmenorrhea,irregular menstruation,lower abdomen cold pai..
Bazhen yimu wan
$7.00
1  Reviews
Bazhen yimu wan is recommended for IRREGULAR MENSTRUATION and weakness .TCM function:Reinforcing qi ..
Da huang zhe chong wan
$8.00
3  Reviews
Da huang zhe chong wan is recommended for abdominal mass, uterine fibroids,amenorrhea,symptems cause..
Guizhi fuling capsule
Guizhi fuling capsule is recommended for Amenorrhea, dysmenorrhea, postpartum lochia is endless;Uter..
Jinshuibao capsule
$18.00
1  Reviews
Jinshuibao capsule is recommended for chronic cough and short of breath fatigue.TCM function: Nouri..
Qixuehe capsule
$90.00
1  Reviews
Qixuehe capsule, the best selling Chinese herbs medicine for Irregular Menstruation: menstrual ..
Saffron Crocus Stigma Croci Flower 6g
Saffron Crocus Stigma Croci Flower is strongly recommended for Dysmenorrhea and Irregular ..
Sanjie zhentong capsule
$22.00
2  Reviews
Sanjie Zhentong capsule is recommended for dysmenorrhea, irregular menstruation, pelvic mass, infert..
Wuji baifeng wan
Wuji baifeng wan is recommended for dysmenorrhea,irregular menstruation,lower abdomen cold pain,fati..
Xiao yao wan
$7.00
1  Reviews
Xiao yao wan is recommended for Irregular menstruation,chest and ribs swelling pain,dizziness, loss ..
1 Reviews are limited